Castellano | Galego
Cemit
3.4.25

Solicitude de alta de usuario

Datos xerais
Datos de identificación
Datos de contacto
Estudos e ocupación
Notificacions
  
Protección de datos
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento Xunta de Galicia - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).
Finalidades do tratamento Xestión das solicitudes de alta, modificación ou baixa das persoas usuarias dos recursos formativos e de xestión proporcionados pola Amtega. No seu caso, xestionar os cursos e actividades organizados pola mesma, incluíndo tarefas como a adaptación do posto, titorización, emisión de certificados acreditativos de aproveitamento e valoración das actividades polo alumnado. Envío de comunicacións informativas que poidan ser de interese, no suposto de outorgar o consentimento ao efecto.
Lexitimación para o tratamento O cumprimento dunha misión realizada en interese público segundo a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, e o Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos e o Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a modernización da Administración Pública e para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Para o envío de comunicacións informativas, consentimento outorgado pola persoa interesada, no seu caso.
Destinatarios dos datos Outros órganos da Administración xeral e do sector público autonómico, e entidades locais con competencia na materia. No seu caso, organismos financiadores ou cofinanciadores das accións formativas organizadas. Entidades colaboradoras na prestación de servizos para a emisión de certificados de asistencia, aproveitamento e acreditación das accións formativas.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación, oposición, limitación e supresión dos seus datos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar o consentimento previamente outorgado para recibir comunicacións informativas modificando o seu perfil de persoa usuaria desmarcando o recadro no que se indica que desexa recibir comunicacións informativas.
Contacto delegado/a protección de datos e Información adicional https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

  
  
Aplicación optimizada para Mozilla Firefox.
Non se asegura un bo funcionamento noutros navegadores.
Plan de recuperación de Europa Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia Ministerio de Asuntos Económicos
Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
Información contacto Oficina CeMIT
oficinacemit@xunta.gal
Teléfono 981 957 136