3.4.20

Solicitude de alta de usuario

Datos xerais
Datos de identificación
Datos de contacto
Notificacions
  
Protección de datos
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable do tratamento Xunta de Galicia - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
Finalidades do tratamento Tramitar as solicitudes de alta como usuario da Red CeMIT, proporcionarlle o acceso aos recursos e xestionar os cursos e actividades organizados pola mesma, incluíndo tarefas como a adaptación do posto, titorización, emisión de certificados acreditativos de aproveitamento e valoración das actividades polos alumnos e alumnas.
Lexitimación para o tratamento Cumprimento dunha misión de interese público.
Destinatarios dos datos Terceiros colaboradores para a tramitación e emisión de certificados de asistencia, aproveitamento e acreditación das accións formativas.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

  
  
Aplicación optimizada para Mozilla Firefox.
Non se asegura un bo funcionamento noutros navegadores.
Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
Información contacto Oficina CeMIT
oficinacemit@xunta.gal
Teléfono 981 957 136