3.4.22

Solicitude de alta de usuario

Datos xerais
Datos de identificación
Datos de contacto
Notificacions
  
Protección de datos
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable do tratamento Xunta de Galicia - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).
Finalidades do tratamento Xestión das solicitudes de alta, modificación ou baixa dos usuarios dos recursos formativos e de xestión proporcionados pola Rede CeMIT. No seu caso, xestionar os cursos e actividades organizados pola mesma, incluíndo tarefas como a adaptación do posto, titorización, emisión de certificados acreditativos de aproveitamento e valoración das actividades polos alumnos e alumnas. Envío de comunicacións informativas que poidan ser de interese, no suposto de outorgar o consentimento ao efecto.
Lexitimación para o tratamento O cumprimento dunha misión realizada en interese público segundo a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, e o Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos. No seu caso, consentimento outorgado polo interesado.
Destinatarios dos datos Outros órganos da Administración xeral e do sector público autonómico, e entidades locais con competencia na materia. Entidades colaboradoras na prestación de servizos, emisión de certificados de asistencia, aproveitamento e acreditación das accións formativas.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en https://xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

  
  
Aplicación optimizada para Mozilla Firefox.
Non se asegura un bo funcionamento noutros navegadores.
Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
Información contacto Oficina CeMIT
oficinacemit@xunta.gal
Teléfono 981 957 136